Przed umówieniem wizyty bądź skorzystaniem z usług 
Kuo’s Professional prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.


OGÓLNE ZASADY

 1. Kupując usługę w Kuo’s Professional, Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Kuo’s Professional prowadzi terminarz zapisów. Klienci obsługiwani są zgodnie z przyjętymi zapisami i uzgodnionymi terminami.
 3. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić “Kartę Klienta” oraz podpisać Świadomą zgodę pacjenta na wykonanie usługi. Formularze są do wglądu w Instytucie.
 4. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów, pomimo wizyty umówionej na konkretną godzinę, może dojść do sporadycznych opóźnień, o których Klient będzie niezwłocznie informowany przez pracownika Instytutu.

REZERWACJA WIZYTY

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Dokonując rezerwacji Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi oraz utrzymania kontaktu.
 3. Prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o ewentualnym spóźnieniu, w celu zmiany czasu rezerwacji oraz uniknięciu utrudnień dla innych Klientów.
 4. 24 godziny przed wizytą kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty oraz przesyłamy przypomnienie SMS em o dniu i godzinie wizyty.
 5. Prosimy o wcześniejszą informację w celu anulowania bądź przełożenia umówionego terminu wizyty.
 6. Udzielone klientowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się.

PIERWSZA WIZYTA

 1. Prosimy o przybycie 15 minut przed umówioną wizytą w celu wypełnienia karty klienta.   

WYKONANIE USŁUGI

 1. W przypadku złego samopoczucia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Kuo’s Professional nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranej usługi w przypadku stwierdzenia przez personel przeciwwskazań do poddania Klienta wybranej usłudze.
 3. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.

ANULOWANIE WIZYTY

 1. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie ma możliwości pojawienia się na umówiony termin wizyty. Bardzo prosimy o wcześniejszą, jak najszybszą informację o zaistniałym fakcie.
 2. Anulowania rezerwacji można dokonać telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą.
 3. Klient ma prawo do jednorazowego niestawienia się na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego anulowania. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji powtórnie, wizyta/ zabieg zostaną uznane za wykorzystane. W razie chęci umówienia kolejnej wizyty Klient będzie musiał uiścić Zaliczkę w celu zarezerwowania terminu wizyty.
 4. Kuo’s Professional zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby wykonanie zabiegu nie było możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jego wykonania. W takim przypadku Strony uzgodnią nowy, dogodny termin zabiegu.

ZAPROSZENIA

 1. W wypadku posiadania zaproszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia na umówioną wizytę.
 3. Zaproszenia podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę i nie mogą być łączone z żadną inną ofertą promocyjną.
 4. Nasze zaproszenia są ważne przez okres 3 miesięcy i mają ustaloną datę ważności. Jeśli nie skorzystają Państwo z zaproszenia przed datą wygaśnięcia, zaproszenie przepada.
 5. Zaproszenie bez daty wystawienia będzie uznane za nie ważne.

PAKIETY

 1. Nie zwracamy pieniędzy za zakupione i niewykorzystane usługi.
 2. Wykupione pakiety nie mogą być przepisane na inną osobę.
 3. Odwołanie wizyty konieczne jest na min. 24h przed umówionym spotkaniem.
 4. Jeżeli klient nie stawi się na umówioną wizytę, nie odwołując jej wcześniej (min. 24h) zabieg przepada.

PROMOCJE

 1. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej usługi lub usług i tylko jej dotyczy. Inne usługi nie wymienione w akcji promocyjnej nie biorą w niej udziału.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi oraz produktów Kuo’s mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kuo’s Professional Polska Sp. z o.o. Sp. K, ul Chmielna 85/87, 00-815 Warszawa, lub drogą mailową na adres: inft84fo@kuos.pl w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w zależności od formy wpłynięcia reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Kuo’s Professional zastrzega, że Klienci są zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Zabiegów. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 3. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Wszelkie treści zawarte w Karcie Pacjenta są objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny oraz wykorzystywane są wyłącznie do celów Gabinetu.
 5. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.